MINI-Data Science

หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

Data Science (วิทยาการข้อมูล หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล) คือ ศาสตร์แห่งการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันมหาศาล ไปสู่ความรู้อันมีคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย 

Data Science จึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาและการแข่งขันกับองค์กรธุรกิจมาก เพราะ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจะสามารถช่วยในการตัดสินใจ วางแผนอนาคต หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที 

ราคา

28,000 บาท

ระยะเวลาเรียน

4 เดือน 

หลักสูตร + ระยะเวลา
ประกอบด้วย 6 module 17 สัปดาห์  มีวิดีโอสั้น กระชับตรงประเด็น และสอนสดผ่านออนไลน์เพื่อทำกิจกรรมและตอบประเด็นข้อสงสัย 

Pathway Learning
เนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำมาใช้ได้จริง

รับใบประกาศนียบัตร
สอบผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงของประเทศไทย 

เรียนเฉพาะ วันเสาร์
เรียนเฉพาะวันเสาร์ ด้วยเทคนิค Flipped Classroom 

สอบประเมินคุณวุฒิฟรี
รับสิทธิเข้าสอบประเมินคุณวุฒิของ TPQI ฟรี

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับบุคคลวัยทำงานที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถ โดยควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการดั้งเดิม การขาดแคลนบุคลากรในอาชีพนี้ทำให้มีการจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงในหลายๆ องค์กร แม้กระทั่งภาครัฐ หลายกระทรวงได้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมพนักงานภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้นในภาคเอกชน เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันภัย ก็มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน 

www.scbeic.com

เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบมาเพื่อบุคคลที่อยู่ในวัยทำงาน ที่ต้องการ Reskill หรือ Upskill เพื่อให้ตนเองสามารถตอบความต้องการของตลาดแรงงานได้ และมีเส้นทางการทำงานที่มีสูงขึ้น โดยศาสตร์ทางด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับการหลายๆ แขนง อาทิ ด้านธรุกิจ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏีอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และได้ทดลองปฏิบัติ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

Instructors

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์คุณภาพจาก ลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณาจารย์ใน          เครือข่าย Data Science 

Asst. Prof. Supaporn Kiattisin, Ph.D.  

Acting Division Chairperson of Information Technology Management (ITM)
Faculty of Engineering, Mahidol University

Asst. Prof. Waranyu Wongseree, Ph.D.

Lecturer,  Department of Electrical and Computer Engineering,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Tanarat Hongpaisanvivat

Data Science Consultant,
Deputy Managing Director, Digital Revolution T & T

Nikanthada Pragobsai

Data Science Consultant,
Deputy Managing Director, Digital Revolution T & T

Dr. Thanasarn Hongpaisanvivat

Data Strategy and Data Management Services Consultant,
Managing Director, Digital Revolution T & T

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D. 

Mini-Data Science Program Director,
Lecturer,  ITM
Faculty of Engineering, Mahidol University 

Teaching ASSISTANTs

Petai Chuaphun (Tai)

Jongkolkorn Sutthakiet (Ploy)

Benjamard  Rungsitsawasd (Ben)

Damrongphon Chanawan (Sprii)

Anassaya Chawviang (Maw)

Weerapat Pookkaman (Pat)

Pakamas Pairot, Ph.D. (Jae)

Lt. Bunchar Chuaysri, Ph.D. (Pook)

Areeya Pratyathum (Grace)

Samart Jamrat (Jo)

About Mini-Data Science

Mini-Data Science เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นแบบ flipped classroom เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูล 
เพื่อต่อโจทย์ความต้องการของภาครัฐและเอกชน และมุ่งสู่งการนำไปใช้ทำงานจริง 

ภายใต้การกำกับดูแลโดย 

ลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

About Us

Contact Us

ผู้เข้าอบรมรุ่น 2

VDO สัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรม